تبلیغات
نورانی - متی

متی ترانا و نراک
کدام ساعت؟ کدام لحظه؟ و کدام ثانیه را مبعوث کرده ای که چشمانم را، آب-روی تو بشوید؟ بلکه من تو را ببینم و تو مرا و من تو را و تو مرا و من...کی تو ما را می بینی و ما تو را؟
نه، هیچ کدامشان ترجمه "متی ترانا و نراک" نمی شود، جمله ورای استفهامی بودنش خبری است؛ چه سوالی که جوابش کذب است و پاسخ دهنده اش کذب الوقاتون! متی سوال از وقت است اما وقتی از "صاحب وقت"(عج) چیزی بخواهی هر خواستنی با متی شروع می شود! با "کی؟". هدف آن است که درد کم نشود.


جمعه نوشت:سؤال دارم از تو از همان سوال هایی که مرا سائل می کند و تو را مسئول که زمان را اجیر کنی که مرا ناظر کند و تو را منظور...

چاپ این صفحه نوشته شده در جمعه 15 شهریور 1392 توسط کمیل کمالی | نظرات ()